About me

Deci cine este Nicolai Suhaci? Sunt o persoană care se entuziasmează ușor, se bucură de puțin și traiește din plin. Sunt pasionat de lume, de aventură și de univers. În acestea îmi voi continua cercetarea încercând a descoperi lumina adevărului și frumuseţea vieţii.
Cred în dragoste, libertate, responsabilitate individuală și serendipitate.
Mai cred că în lumea modernă e o nevoie acută de a demonta falsul și minciuna, care schingiuiește viețile noastre și societatea în complex. Și cum adevărul curat e greu de definit, cred că o cale mai accesibilă ar consta în eliminarea falsului evident. Această credinţă se datorează unui concept teologic destul de vechi (teologia apofatică). Conform acestuia, minţii umane îi este imposibil să exprime ce este Dumnezeu, de aceea o abordare mai prudentă a subiectului şi totodată mai aproape de adevăr, constă în descrierea a ceea ce Dumnezeu nu este, prin eliminarea definiţiilor superficiale sau contradictorii. Acest concept poate aduce multă lumină şi în multe alte domenii precum filosofia, economia, medicina, psihologia sau chiar în afaceri.

Cred că abaterile de la adevăr şi credinţa oarbă în “ceva” prezintă multe riscuri şi pericole. Mai ales atunci când modelul-definiție “X” presupune şi un determinat model de acţiune Y. Se pot avea efecte dramatice ca consecinţă a acţiunilor “Y” bazate pe definiţia “X” mai ales atunci când aceasta nu corespunde deloc realităţii. Câteva exemple: în economie – criza şi şomaj (în schimbul prosperităţii invocate de model), în medicină – moartea sau agravarea stării pacientului (în schimbul însănătoşirii), în psihologie – depresii sau suferinţe nejustificate (în schimbul conştientizării realităţii interioare și exterioare), în afaceri – pierderi financiare şi risipă de energii preţioase (în schimbul proceselor creatoare de valoare).

Eu însumi am căzut pradă (de multe ori involuntar şi inconştient) multor astfel de definiţii sau idei despre ceea “ce este X”, care m-au făcut să acționez în mod eronat, distrugând relaţii umane, resurse materiale şi spirituale şi pe mine însumi. Sunt sigur că mai am multe idei “corupte”, dar am oarecum dorința de a le îmbunătăţi sau eventual a le schimba pentru alte idei mai corecte, mai aproape de realitate. Este un proces lent şi oarecum dureros. Sunt cam greoi și rezistent în a renunţa la vechile mele idei şi deprinderi.

Totuşi cred că datorită faptului că accept înlăuntrul meu perenele lupte pentru supremaţie dintre Adevăr și Fals, dintre Bine și Rău, într-un final Adevărul și Binele vor birui. Pentru asta sunt mereu gata a-mi revedea ideile despre lume (stare de veghe în teologia creştină), de a îmbrăţişa o viziune mai completă în schimbul uneia distorsionate, acceptând confruntarea onestă dintre acestea.

History Bonus

Odată ce m-ați luat în serios, aveți în vedere că în viața reală sunt cam caraghios. Zâmbesc oamenilor necunoscuți, pot să mănânc doar pâine cu lapte și sunt campion la făcutul lucrurilor cu susul în jos. Datorită acestor calități, nu puțină bătaie de cap am dat fratelui meu, părinților, prietenilor și altor vietăți de pe acest pământ.
So who is Nicolai Suhaci? I am a young man who is very enthusiastic about everything. I am happy staying minimalist and I am passionate about people, adventure and the Universe. In these I will continue my research to discover the light of truth and the beauty of life.
I believe in love, freedom, individual responsibility and serendipity.
I also believe there is a huge need in the modern world to dismantle what is false, which afflicts our lives and society in general. But since the truth is difficult to define, I think that a more manageable way is to eliminate the obvious lie. This idea is due to an old theological concept (apophatic theology). According to it, the human mind is unable to express what God is, therefore a more cautious approach to the subject and closer to truth at the same time, lies in the description of what God is not, by removing superficial and contradictory definitions. This concept, called also via negativa, can bring a lot of light and in many other fields such as philosophy, economics, medicine, psychology or even in business.

I firmly believe that deviations from truth and blind belief in “something” presents many risks and dangers. Big danger arises when the model-definition of “X” requires a certain action model, let’s say Y. You can have dramatic effects as a consequence of Y actions based on the definition of “X” especially when it does not correspond to reality at all. A few examples: in the economy – crisis and unemployment (instead of prosperity invoked by the model), in medicine — death or aggravation of the patient’s condition (instead of healing), in psychology – depression or undue suffering (instead of awareness of internal and external reality), in business – financial losses and waste of precious energies (instead of value creation processes).

I myself have been a victim (often involuntary and unconsciously) of many such definitions or ideas as “X is this”, which persuaded me to act wrongly, destroying human relations, material and spiritual resources and myself. I’m sure I still have many “corrupt” ideas but I wish to improve them or to change them for more correct ones, closer to reality and to truth. It’s a slow and somewhat painful process. I’m kinda slow and resistant to giving up my old ideas and habits.

However I believe that by accepting inside of me the struggles for supremacy between Truth and Falsehood, between Good and Evil, eventually the Truth and the Good will prevail. For this, I am always ready to review my ideas about the world (awakening state in Christian theology), to embrace a more complete vision in exchange for a distorted one, accepting honest confrontation between them.

Allora chi è Nicolai Suhaci? Qualcuno che si entusiasma facilmente, felice con poco, appassionato del mondo, dell’avventura e dell’Universo. In queste continuerò a cercare la luce della verità e la bellezza della vita.

Credo nell’amore, nella libertà, nella responsabilità individuale e nella serendipità.

Credo anche che nel mondo moderno ci sia un acuto bisogno di smontare il falso e la menzogna, che tortura le nostre vite e la società nel complesso. E siccome la verità è difficile da definire, penso che un percorso più accessibile consista nell’eliminare la menzogna ovvia. Questa credenza è dovuta ad un concetto teologico piuttosto vecchio (teologia negativa). Secondo questo concetto, la mente umana non è in grado di esprimersi cos’è Dio , pertanto un approccio più cauto all’argomento e più vicino alla verità, sta nella descrizione di cosa Dio non è, attraverso la rimozione delle definizioni contraddittorie e superficiali. Questo principio e metodo di ricerca può portare tantissima luce anche in molti altri campi come filosofia, economia, medicina, psicologia o anche negli affari.

Credo che le deviazioni dalla verità e la fede cieca in “qualcosa” presenti molti rischi e pericoli. Soprattutto quando il modello-definizione “X” richiede un determinato modello d’azione “Y”. Si possono avere effetti drammatici come conseguenza delle azioni Y basate sulla definizione di X, soprattutto quando questa non corrisponde affatto alla realtà. Alcuni esempi: in economia si può provocare crisi e disoccupazione (invece dell’equilibrio o della prosperità suggerita dal modello), in medicina — morte o peggioramento delle condizioni del paziente (invece della ripresa) in psicologia – depressione o sofferenze inutili (invece di una maggiore consapevolezza della realtà interiore ed esteriore), negli affari – perdite finanziarie e spreco di energie preziose (invece dei processi creativi di valore).

Io stesso caddi preda (spesso involontariamente e inconsciamente) di molti tali definizioni o idee su ciò che “X è”, che mi hanno spinto ad agire in modo erroneo, distruggendo relazioni umane, risorse materiali e spirituali e me stesso. Sono sicuro che ho ancora molte idee “corrotte”, ma voglio migliorare ed eventualmente cambiarle per altre idee più corrette, più vicine alla realtà. È un processo lento e per certi versi doloroso.

Tuttavia, credo che grazie al fatto che accetti dentro di me la perenne lotta per la supremazia tra la Verità e la Menzogna, tra il Bene ed il Male, alla fine la Verità ed il Bene vinceranno. Per cui sono sempre pronto a rivedere le mie idee sul mondo (stato di veglia nella teologia cristiana), ad abbracciare una visione più completa anziché una distorta, accettando il confronto onesto tra queste.

Share

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *